Multisig Wallet (Family version)

by Anonymous - Date: Jun/18/2018
YES: 14,871 86
NO: 210 6
33.0%
0.5%
No
Yes

Midas Protocol should have Family version of the Wallet so that family members can access and sign transaction together, similar to multisig wallet so that if a member passes away, the funds will still be accessible by their kins.

Comments

Mình góp ý vẫn có khóa chính sau đó ủy quyền cho thành viên trong gia đình (thừa kế) theo thời gian xác định mới rút được tiền